Kardinal Sarah o sveti maši

Liturgija
je
čas,
ko Bog iz ljubezni želi biti v globoki po
vezanosti
z ljudmi. Če resnično živimo te posvečene tre
nutke,
se lahko srečamo z Bogom. Ne smemo se ujeti v
past,
ki poskuša bogoslužje skrčiti na enostaven prostor
bratskega
sobivanja. V življenju imamo veliko drugih
prostorov
za skupno veselje. Maša ni prostor, kjer se lju
dje
srečujejo v navadnem prazničnem ozračju. Liturgija
so
vrata, ki se odpirajo k Bogu in nam omogočajo, da na
simbolni
ravni izstopimo izza zidov tega sveta. Na sveto
mašo
moramo gledati z dostojanstvom, lepoto in spošto
vanjem.
Obhajanje evharistije najprej zahteva veliko tiši
no,
tihoto, v kateri prebiva Bog. Nujno je treba upošteva
ti
gmotne okoliščine, da je to srečanje rodovitno. V mi
slih
imam na primer dostojanstvo in odličnost liturgič
nih
oblačil in opreme. Prostor za mašo mora biti prepojen
z
lepoto, ki nam bo lahko v pomoč pri zbranosti in sreča
nju
z Bogom. Benedikt XVI. je Cerkvi veliko prinesel s
premišljevanjem
o pomenu liturgije. Njegova knjiga
Duh
liturgije
je
sad zrele teološke misli. Če je liturgija oropa
na
svojega svetega značaja, postane nekaj profanega.
Toda
živimo v obdobju, ki močno išče sveto; človek pa bi
rad
z nekakšno diktaturo samovolje stlačil sveto v posve
tnost.
Najboljši primer za to je, ko ustvarjamo nove litur
gije,
dosežke bolj ali manj umetelnih poizkusov in te li
turgije
ne dovoljujejo nobenega srečanja z Bogom. Z ne
kakšnim
posmehom se pretvarjamo, da ostajamo v člo
veškem,
da bi vstopili v božansko.
Vir:
Kardinal
Robert Sarah in Nicolas Diat, Bog ali nič: Pogovor o veri.
Ljubljana: Družina, 2018; str. 167 – 168