Velikonočno razmišljanje o hrepenenju, darovanju in zadoščenju


Ko vstopamo v veliki
teden, nam mora pred oči še toliko bolj kot običajno stopiti Kristusova žrtev
na križu. Po krvi, ki je pritekla iz božjih ran, smo bili odrešeni, samo po
Njem in v Njem imamo upanje na zveličanje. V tem razmišljanju želim podati
nekaj misli o Kristusovi žrtvi v luči nekaterih spoznanj nedolgo nazaj umrlega
francoskega filozofa in antropologa Renéja Girarda. Girard sodi med
najpomembnejše sodobne filozofe oz. antropologe, bil je tudi eden izmed redkih
najprestižnejših intelektualcev sodobnega časa, ki je izpovedoval katoliško
vero. Njegova misel ni lahko razumljiva, njene povezave s katolištvom morda na
prvi pogled tudi niso popolnoma jasno razvidne. Zato sem bil zelo vesel, ko sem
nedavno naključno naletel na krajši članek avstrijskega cistercijanskega patra
Edmunda Waldsteina iz opatije Heiligenkreuz, enega najprodornejših današnjih mladih
tradicionalistično-katoliških mislecev, v katerem je slednji zelo lepo
predstavil Girardovo misel v kontekstu katoliških verskih resnic. Naslanjajoč
se na njegove ugotovitve želim v tem razmišljanju predstaviti osnovne poteze
Girardovih tez ter njihovo povezavo s katoliško vero. Kot pravi p. Edmund, nam
lahko prav njegove ugotovitve pomagajo bolje in globlje razumeti nekatere
vidike našega duhovnega življenja, greha in Kristusove spravne žrtve.
René
Girard, mimetična želja in mimetično rivalstvo
René Girard je zaslovel s
svojo teorijo mimetične ali posnemovalne želje. Pri tem se moramo najprej zavedati,
da Girard ločuje med željami ali hrepenenjem in potrebami. Potrebe niso nič
specifično človeškega, delimo si jih z živalmi. Take so npr. potrebe po hrani,
vodi, spanju itd. Potrebe predpostavljajo določen predmet, ki jih zadovolji,
kot npr. nočni počitek zadovolji potrebo po spanju. Nasprotno pa hrepenenje
izvira iz nepopolnosti naše biti, zato ne obstaja predmet, ki bi lahko to željo
resnično potešil. Hrepenenje je v svojem bistvu nekaj neskončnega, hrepenenje
je pravzaprav želja po resnični biti, po popolnem bivanju. 
S to ugotovitvijo se veže
prva velika Girardova ugotovitev. Po Girardu naše želje oz. hrepenenja nikoli
niso rezultat preprostega odnosa subjekt–objekt, temveč izvirajo iz zavisti oz.
posnemanja želja drugih. Naše želje so torej mimetične oz. se pojavljajo skozi
odnose subjekt–model–objekt. Neizpolnjeni posameznik vidi drugega človeka ter
dobi občutek, da ta živi bolj popolno življenje, da poseduje tisto, kar njemu
manjka. Čeprav zavestno misli, da si želi objekt poželenja svojega bližnjega,
si pravzaprav želi postati »izpolnjen« kot model. To je seveda iluzija, saj
model ni nič manj nepopoln kot on sam. Hrepenenja torej ni mogoče resnično
zadovoljiti, s seboj pa nosi latentno nasilje in smrt.
Mimetična želja se namreč
širi, s seboj pa vedno nosi grožnjo nasilja. Mimetični princip privede do
rivalstva med subjektom in modelom, pri čemer prvotni objekt želje, za katerega
naj bi šlo, postaja vedno bolj sekundaren. Poleg tega drugi ljudje posnemajo
prav rivalstvo, ki čedalje bolj postaja vir smisla. Če so v začetku udeleženci želeli
posedovati isti objekt (a dejansko posnemali model, ki je ta objekt želel),
sedaj čedalje bolj posnemajo vsesplošno razširjajoče se sovraštvo oz. željo po
uničenju skupnega nasprotnika. Girard to označuje z izrazom »mimetično
rivalstvo«. Zdi se, da se tak krog nasilja pravzaprav ne more končati, saj
smisel »mimetičnemu« borcu daje boj sam, ne pa posedovanje določenega objekta.
A tak nenehno se razraščajoči antagonizem ne more trajati večno, saj bi pomenil
nenehno sovražno stanje vseh proti vsem. Naraščajoče nasilje se končno obrne
proti določeni (bolj ali manj poljubno izbrani) žrtvi, ki jo skupnost končno
brutalno odstrani, kar sprosti nakopičena negativna čustva. Žrtev se v očeh
skupnosti pojavi v dvojni vlogi – po eni strani je »kriva« za začetek krize, po
drugi pa je prav njena smrt to krizo razrešila. Zato postane sveta. To je po
Girardu začetek nastanka arhaične religije in družbe, ki začetno žrtvovanje
žrtve ritualizira ter sčasoma obda z miti in tabuji. Skupnost svojo krivdo
prenaša na žrtev, ki postane grešni kozel. Družbeni red in mir sta torej
utemeljena na dejanju žrtvovanja, ki se nato obredno ponavlja.
Sodobna družba po Girardu
inherentno vedno prisotno mimetično rivalstvo iz dveh razlogov še pospešuje.
Najprej zato, ker moderni egalitarizem današnje subjekte veliko bolj kot v
preteklosti približuje njihovim modelom ter tako stopnjuje latentno grožnjo
nasilja. Drugi razlog je veliko pomembnejši. Izhaja namreč iz dejstva, da
moderna družba temelji na ideji, da človek lahko postane popolnoma avtonomen in
sam doseže polnost biti. To mu seveda ne uspeva, kar stopnjuje rivalske težnje.
V krščanski družbi je pač vsem ali vsaj večini bilo jasno, da po izvirnem grehu
od Boga ločeni človek trpi za nepopolnostjo svoje biti. To je stanje, ki je
skupno nam vsem. V sodobni dobi pa temu ni tako, izkušnja nepopolnosti je nekaj
sramotnega, česar si ne upamo priznati. Iz svojega nesrečnega stanja se želimo
na vse mogoče načine rešiti, pri čemer še lažje in še hitreje zapadamo v prej
opisan proces mimetičnega rivalstva, saj smo prepričani, da drugi (bogataši,
zvezdniki, politiki ali morda le naš sosed z lepšo hišo in boljšim avtom) ne
trpijo za neizpolnjenostjo.
Izpolnitev
našega hrepenenja je v Bogu
Povezanost med pravkar
predstavljenimi tezami in krščanstvom se zdi očitna. Kristjanu mora biti jasno,
da nobena zemeljska stvar in noben človek ne more potešiti njegovega
najglobljega hrepenenja, ki je končno hrepenenje po Bogu. Bog, iz katerega po
preobilju njegove ljubezni izhajamo, je naš edini resnični končni cilj. Vse
človekove bitje naravno hrepeni po združitvi z Bogom. Če torej hrepenimo po
naši izpolnitvi, naj se tega zavedamo ali ne, hrepenimo pravzaprav po Bogu, po
slavljenju Boga, ki je ustvaril vse stvari, da bi izražale njegovo dobroto in lepoto. 
Kaj nam torej preprečuje,
da bi v hrepenenju po Bogu in ljubezni do Njega našli svojo izpolnitev in srečo?
Odgovor na to je greh, ki je pretrgal našo primarno povezanost z Gospodom, o
kateri beremo na začetku Geneze. Čeprav je Bog v naša srca »vsadil« vest, s
pomočjo katere lahko razločujemo dobro in zlo, glas vesti vse prepogosto
zatremo oz. preslišimo. Rezultat tega je, da pogosto ravnamo tako, kot da bi
naša izpolnitev ležala nekje drugje in ne v Bogu. Na njegovo mesto nekateri
postavljajo bogastvo, drugi slavo, tretji morda nek odnos s sočlovekom ipd. Ko
tako ravnamo, implicitno vedno trdimo, da resnična sreča, resnična izpolnitev
naše biti ni v Bogu, temveč v katerikoli od teh dobrin, podobno kot povabljenci
na gostijo, o katerih piše evangelist Luka (14: 7-24). Tako hrepenenje je
nesmiselno, saj nihče razen Boga ne more zadovoljiti našega najglobljega
hrepenenja. Vodi torej, kot je ugotovil Girard, k neskončnemu rivalstvu in
končno k nasilju in smrti.
Vsaka grešna izbira je torej
vsaj implicitno malikovalska. Ko grešimo, zatremo resnico, ki jo je Bog
»vpisal« v naše srce. Iz istega razloga tudi implicira nasilje proti Bogu,
katerega samo bivanje je očitek našemu grehu. Sv. Columba Marmion je nekoč
zapisal, da vsak grešnik s svojim grehom hote ali nehote sporoča, da bi ubil
Boga, če bi to bilo možno. Nekaj podobnega pravi tudi Girard s svojo teorijo
želje in mimetičnega rivalstva. Pri človeškem hrepenenju, ki ni usmerjeno k
Bogu, lahko na najbolj osnovni ravni govorimo o želji po tem, da bi sami postali
kot Bog, da bi sami dosegli polnost biti. Za grešnega človeka Bog postaja
rival.
Kristus
razkriva pravo podobo greha in zadoščuje zanj
Krščanstvo po Girardu
predstavlja razgaljenje mita o krivdi žrtvenega kozla. Kristus kot žrtveno
jagnje je bil namreč povsem nedolžen, bil je edini človek brez greha.
Krščanstvo torej razblinja mit, da žrtev dejansko nosi krivdo za prvobitno
katastrofo nasilja. Človeštvu sporoča, da ni kriva žrtev, krivi smo ljudje
sami, ki pa tega ne priznavamo ter želimo svojo krivdo prenesti na grešnega
kozla. Zavedanje, da je žrtev v resnici nedolžna, najdemo že v Stari zavezi v
zgodbah o Abelu, Jožefu in Jobu, najlepše pa to izrazi prerok Izaija v videnju
o božjem služabniku, ki prihaja: »On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov,
strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo
bili ozdravljeni.« (Iz 53:5) 
Čeprav ima glede tega
Girard prav, je krščanstvo več kot to. Preko Kristusovega žrtvovanja namreč
postaja bolj jasno tudi nasprotovanje Bogu, ki se skriva v grehu. Bog kot tak
je pač neranljiv, a s tem, ko je postal človek, se je na njem lahko greh
razodel v svoji resničnosti. Da bi se skrili pred resnico, ki jo vest govori
našim srcem, smo ubili Kristusa, kot pravi Peter v Apostolskih delih: »[…] njega
so – prav kakor je Bog hotel in predvideval – izročili vam, vi pa ste ga po
rokah krivičnežev pribili na križ in umorili.« (Apd 2:23).
Kristus ni le razkril
resnice greha, On je tudi zadostil zanj. Sprava med dvema, ki ju je ločila neka
žalitev ali nek prestopek, vedno vsebuje zahtevo ali vsaj željo po spremembi in
obnovitev ljubezni. Ker greh pomeni odvrnitev od Boga zaradi določene stvari,
ki jo grešnik postavi na božje mesto, to pomeni, da mora sprava za greh
pomeniti obrat nazaj k Bogu v popolni ljubezni. A človek take ljubezni ni
sposoben. Zato je Kristus prišel na svet, da bi ljubil namesto nas. Jezus je
Boga ljubil s popolno ljubeznijo, njega je postavil za svoj končni in najvišji
cilj. 
Ta popolna ljubezen se je
razodela skozi trpljenje Kristusove daritve Očetu. Ljubezen zahteva, da tisti,
ki ji je bil nezvest, prepozna in obžaluje zlo, ki ga je storil. To stori
najprej s kesanjem, nato pa s pokoro, da bi preko trpljenja »popravil« to, kar
je storil. Pokora pomeni torej nositi greh kot bolečino. Kristus je to storil
za vse človeštvo, ko je nesel vse grehe sveta iz ljubezni: »Ta pa je za grehe
daroval eno samo žrtev in za vekomaj sedel na Božjo desnico. […] Z eno samo
daritvijo je torej za vselej naredil popolne tiste, ki so posvečeni.« (Heb 10:
12-14).  Samo tisti, ki je bil resnično
Bog in človek, je lahko pretrpel ves greh. Samo v njem je namreč lahko
človeštvo nosilo greh kot to, kar resnično je – napad na Boga. Kot človek je
Kristus lahko umrl. Ker pa je bil hkrati tudi popolnoma Bog, je njegova smrt
pomenila umor Boga.
Ko grešimo implicitno vedno
zanikamo Boga oz. položaj, ki mu pripada. Ko darujemo Bogu, vedno simbolično
nasprotujemo grehu. Daritev običajno predstavlja neka stvar, ki je vzeta iz
običajne uporabe in darovana Bogu. V starih časih so to običajno naredili tako,
da so jo uničili – zaklali so žival, sežgali žito, polili vino. Če greh pomeni
postaviti neko stvar na božje mesto, je daritev torej njegovo nasprotje – nekaj
vzamemo iz uporabnosti ali svojega užitka in darujemo njenemu končnemu cilju, se
pravi Bogu. 
Kristus daroval čisto
vse, najprej s tem, da je prevzel človeško podobo: »[…] je sam prevzel podobo
služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je
sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na
križu.« (Flp 2:7-8). Kristus je poleg tega Bogu daroval tudi svoje življenje.
Njegovo trpljenje je bilo popolno darovanje. Njegova daritev je najpopolnejše
nasprotje grehu. In tedaj se je pokazalo najlepše. Pokazalo se je, da Bog noče
ničesar od nas. Za vsem grehom tiči laž, da je Bog naš rival, ki nam zapira pot
do popolne avtonomnosti in sreče. A po Kristusovi smrti ga je Bog obudil v novo
življenje in vzel k sebi, kjer sedi na Božji desnici. Kristusovo vstajenje in
vnebohod ni samo zanj, je za vse nas, ki smo mu pridruženi v zakramentu krsta.
S svojim darovanjem Kristus torej ni le zadostil za naše grehe, temveč nam
pridobil delež večnega življenja pri Bogu. S tem, ko je pretrpel umor Boga, je
hkrati pokazal, da ni nobenega razloga za to, da bi ga želeli ubiti – Bog nam
namreč želi sam dati vse.
Zaključek
Združitev s Kristusom v
zakramentu sv. krsta se poglablja v zakramentu sv. evharistije. Pri sv. maši se
zakramentalno ponavzočuje Kristusova žrtev. Ko prejmemo njegovo telo in kri v
sv. obhajilu, smo tako združeni z Njim, da sprejmemo življenje, ki ga je
dosegel. Sv. obhajilo je torej »predokus« življenja z Bogom v nebesih,
»Jagnjetove gostije«.  Le-ta zadoščuje
vsemu hrepenenju našega srca, ki v tem primeru ne vodi v smrt in uničenje,
temveč v večno življenje. Imejmo to letos še posebno pred očmi, ko se bomo
spominjali Kristusovega trpljenja in praznovali njegovo vstajanje.