Klasični in tehnicistični način mišljenja


V preteklih mesecih smo
lahko pogosto opazovali televizijsko in tudi internetno debatiranje, ki se je
razvilo ob, hvala Bogu zaenkrat neuspešnem, poskusu redefinicije zakonske zveze
in družine. Svoje mnenje o njem smo že jasno predstavili, zato ga na tem mestu
nimamo namena obnavljati. V tem zapisu želimo obravnavati drug pojav, ki je doslej
v Sloveniji ostal bolj ali manj neopažen. Razpravljanje okrog te pereče
tematike je namreč zaznamovalo nekakšno vrtenje v krogu, iz katerega ni videti izhoda.
Pri tem mislimo predvsem na dejstvo, da sta jezik in način argumentacije zagovornikov
in nasprotnikov v veliki meri radikalno drugačna, razprava pa posledično v
glavnem neplodna, pravzaprav že a priori
nemogoča. Seveda se postavlja vprašanje, kako je to v družbi, ki vsaj navidezno
nenehno poudarja svojo racionalnost, sploh mogoče. Še pomembnejše pa se zdi
vprašanje o posledicah tega pojava za nadaljnji razvoj naše civilizacije.
Moderni
preobrat
Razmišljanje lahko začnemo
s preverljivim dejstvom, da je med zagovorniki in nasprotniki zakona  mogoče najti veliko razliko v navajanju
argumentov, ki končno temelji na drugačnem gledanju na svet oz. načinu
mišljenja. Tako globoke razlike končno pomenijo to, da se sodobni zahodnjaki ne
strinjamo več o tem, kaj pomeni biti racionalen, kot je opozoril ameriški
tradicionalistični avtor James Kalb. Kalb razlikuje med tradicionalističnim in
tehnicističnim načinom mišljenja, na katerem temelji tudi t. i. kulturni boj. K
njegovemu konceptu se bomo še vrnili, sedaj pa lahko opozorimo, da je na
preobrat v načinu mišljenja, ki v veliki meri označuje prehod iz predmoderne v
moderno dobo, v svojem klasičnem delu Uvod
v krščanstvo
opozoril že Joseph Ratzinger. Po njegovem prehod v moderno
zaznamuje konec antičnega mišljenja, ki je usmerjeno v
bit, v bivajoče, v
metafiziko. Moderni obrat, ki se začenja z Descartesom in italijanskim
filozofom Giambattistom Vicom, je najprej prinesel historicizem. V skladu s
historicizmom lahko človek resnično pozna le tisto, kar je storil sam, kajti
resnično pozna le samega sebe. Človekov duh se ne more več poglabljati v bitje,
ampak le v storjeno – edini resnični znanosti tako postaneta zgodovina in
matematika. Filozofija nadalje postane s Heglom vprašanje zgodovine, nekoliko
kasneje si Marx zamišlja ekonomijo na zgodovinski način, Darwin pa pojmuje
sistem življenja kot zgodovino življenja. Historicističnemu preobratu je nato
sledil še storilnostni preskok – bistvena postane resnica, nanašajoča se na
prihodnost, na zmožnost nekaj spremeniti. Zgodovino izpodrine techne, človek lahko zares spozna samo
tisto, kar je ponovljivo. To vodi k popolni prevladi naravoslovne metode ter k
neustavljivemu napredku naravoslovnih in tehničnih znanosti.
Ratzingerjev pogled
zajema zgodovinske spremembe skozi nekakšen longue
durée
[tok dolgega trajanja]. Ker tak pristop marsikaj izpušča oz.
poenostavlja, lahko kot ilustracijo teze navedemo tudi ožji in natančnejši
primer iz sodobne znanosti, na katerega se sklicuje Kalb. V krogih, ki se
ukvarjajo s preučevanjem inteligence, je dobro poznan t. i. Flynnov efekt.
Slednji označuje nenehno naraščanje rezultatov standardiziranih IQ testov vse
od začetka rednega merjenja do danes. Povprečni rezultati le-teh namreč od
začetka 20. stoletja vsako desetletje konstantno naraščajo za približno 3%. V
reviji New Yorker je Malcolm Gladwell
takole opredelil to presenetljivo spremembo:
If an
American born in the nineteen-thirties has an IQ of 100, the Flynn Effect says
that his children will have IQs of 108, and his grandchildren IQs of close to
120—more than a standard deviation higher. If we work in the opposite
direction, the typical teenager of today, with an IQ of 100, would have had
grandparents with average IQs of 82—seemingly below the threshold necessary to
graduate from high school. And, if we go back even farther, the Flynn Effect
puts the average IQs of the school children of 1900 at around 70, which is to
suggest, bizarrely, that a century ago the United States was populated largely
by people who today would be considered mentally retarded […]
Naši predniki seveda niso
zares bili mentalno zaostali, kot opozarja tudi James Flynn. Po njegovih
ugotovitvah (http://www.scientificamerican.com/podcast/episode/the-flynn-effect-modernity-made-us-12-08-20/)
imamo v zadnjem stoletju resnično opraviti z velikim dvigom inteligence na
nekaterih področjih, predvsem na področju abstraktnega, kategoričnega in
hipotetičnega mišljenja. Toda pri ostalih vidikih mišljenja napredka ni
opaziti. Sledeč Flynnovim ugotovitvam, lahko torej sklenemo, da je moderni
človek postal bolj vizualen, abstrakten ter »logično-posledičen« kot njegovi
predniki. To pa hkrati pomeni, da pripisuje veliko manjšo vrednost narativnemu
in odnosnemu načinu razmišljanja. Skratka, moderni preobrat ni pomenil le
velikega preskoka v pogledu na človeka ter njegovo mesto v naravi in družbi,
temveč je pomembno vplival tudi na sam način mišljenja. 
Tehnicistični
um
Sodobni človek sebe ne
doživlja več kot del svojega okolja, temveč kot nekaj zunanjega. Stvari nimajo
več svojega reda v stvarstvu in posledično nimajo svojega bistva, temveč so
podvržene človeški ustvarjalnosti in manipulaciji. Na tak način človek izgublja
stik s svojo telesnostjo in materialnostjo sveta okrog sebe. C. S. Lewis je
zapisal, da je srednjeveški človek z začudenjem in občudovanjem stremel v svet
poln svetlobe, luči in glasbe. Nasprotno pa moderni človek v njem vidi le
praznino in tišino. Sodobni zahodni človek ne zmore več vzpostaviti pristnega
odnosa do svojega okolja, saj živi v svojem abstraktnem svetu, kjer mavrica ni
nič drugega kot poseben barvni spekter, krava pa le štirinožni vretenčar, ki
proizvaja mleko in meso. Bistveno se je spremenil tudi odnos do samega sebe. Spričo
radikalnega antropocentrizma, ko zmore človek zares spoznati le še svoje lastno
delo, mora hkrati tudi na samega sebe gledati le kot na nekaj, kar je nastalo
čisto slučajno. Že opisani obrat k storilnosti, k ponovljivosti in gotovosti
naravoslovnih eksperimentov je gotovo odprl pot velikemu razvoju naravoslovnih
znanosti ter posledično omogočil doslej nezamisljivo materialno udobje, a
hkrati na drugih področjih povzročil močno nazadovanje. 
Sodobni človek resda
bolje razmišlja v sledenju abstraktnim principom, a hkrati ne zna več
upoštevati določene konkretne zgodbe ali pripovedi. Tako zanj svet ni več
kompleksen skupek avtonomnih človeških skupnosti (kot so družina, soseska,
sindikat, država) in naravnih danosti, ki jih moramo spoštovati, temveč zbirka
virov, ki jih lahko oblikujemo v skladu z lastnimi željami in predstavami.
Podobno tudi ravnanja ljudi ne ureja več transcendentni in splošno veljavni
moralni zakon (naravno pravo), temveč je to pravzaprav le človeška konvencija,
ki jo lahko poljubno spreminjamo in prilagajamo. Sodobni liberalni model stremi
predvsem k enakovredni zadovoljitvi partikularnih želja. S podobno situacijo
imamo opravka tudi pri razpravah, s katerimi smo začeli to razmišljanje v prvem
delu. Tradicionalistično sklicevanje na naravno pravo in izkušnje preteklosti
se zdi sodobnemu tehnicističnemu umu, ki je navajen razmišljati v jasnih
abstraktno-logičnih kategorijah (npr. takole: diskriminacija je slaba – če se
dve osebi istega spola ne smeta poročiti, je to diskriminacija – torej je
potrebno dovoliti homoseksualne poroke), preprosto nerazumljivo in nepomembno.
Razprava se zato preprosto izteče v preprost poizkus prevpitja nasprotnika,
kjer imajo levičarji spričo svoje hegemonije nad večino množičnih medijev in
drugih državnih institucij neprekosljivo prednost. 
Poudariti moramo, da
abstraktno-logični način razmišljanja ne predstavlja višje točke v kontekstu
napredka kot takega. Večina bo danes sicer gotovo trdila, da je sodobni
znanstveni način razmišljanja neprimerno boljši kot »zaostale« omejitve
preteklosti. Toda težava tehnicističnega mišljenja ni v tem, da je samo po sebi
napačno. Težava je v tem, da je redukcionistično, da večplastno in kompleksno
stvarnost reducira le na en vidik. Globinska pomanjkljivost tehnicističnega
mišljenja tudi pojasnjuje, zakaj veličastne mentalne zgradbe oz. ideologije,
kot je npr. liberalizem, socializem ali spolna revolucija ne delujejo. Drznemo
si trditi, da se večina ljudi te pomanjkljivosti še danes intuitivno zaveda.
Libertarni koncepti družbe se tako npr. veliki večini zdijo nesprejemljivi, kar
dejansko tudi so. Toda njihovo zavračanje ni toliko povezano s tem, da je v teh
konceptih mogoče najti očitne logične napake, temveč preprosto v intuitivnem
zavedanju o njihovem redukcionističnem razumevanju človeške narave, v katerem
ni mesta za lepo in resnično človeško.
Sodobni tehnicistični
mislec je zelo podoben Chestertonovemu norcu. Po velikem angleškem mislecu norec
namreč nikakor ni tisti, ki je izgubil razum. Norec je tisti, ki je izgubil vse
razen razuma. Pri njem lahko opazimo izurjen um, a brez prisotnosti »zdrave
pameti«. Kot opozarja Chesterton, je za norost značilna zmes logične popolnosti
in duhovne skrčitve. Ni težava v tem, da bi norec napačno logično-posledično
sklepal, temveč v tem, da ne vidi »celovite slike«, da je njegov svet omejen na
ozek krog. Iz tega kroga se ne more rešiti z navajanjem logičnih dokazov, reši
ga lahko samo nenaden in drzen preskok, nekakšen »skok vere«, s katerim končno
zapusti svoj umski zapor in svobodno zadiha na svežem zraku normalnosti.  
Katoliško-konservativni
odgovor
Kaj torej storiti? Sodobnega
tehnicista samo navajanje logičnih argumentov verjetno ne bo prepričalo. Bistvo
ni toliko v tem, da na tej ravni pobijemo njegove argumente (seveda je tudi to
potrebno), temveč da pokažemo, kako njegov logično-posledični krog morda
razloži veliko, a ne vsega. Pomembno je torej, da pokažemo na širšo resničnost,
ki je sama tehnicistična miselnost ne more zajeti. Kot tipičen primer lahko
izpostavimo problem znanosti. Po naravoslovni paradigmi naj bi do trdnega
znanja prišli preko postavljanja hipotez, ki jih je potrebno nato preveriti s
pomočjo eksperimentiranja. Težava je, kot je ugotovil madžarski filozof in
kemik Michael Polanyi, da znanja dejansko ne pridobivamo na tak način. Kemik,
ki se sooča z nekim vprašanjem, ne postavi najprej stotine različnih hipotez,
ki jih nato sistematično preverja, temveč preko nekakšnega dojemanja (Polanyi
je to imenoval intuicija) zazna bistvo problema in ga nato začne reševati.
Znanost je torej vedno osebna, ugotovitve pa nujno vsebujejo določene prvine,
ki jih ne moremo eksplicitno opredeliti. Polanyi se je pogosto skliceval na
Kantovo ugotovitev, da noben sistem pravil ne določa, kako in kdaj naj bo
določeno pravilo uporabljeno.  
Za vsakršen trajnejši
uspeh je torej potrebno predvsem to, da predstavimo pomanjkljivosti izključno
abstraktno-logičnega načina razmišljanja kot takega. To mišljenje je seveda danes
globoko ukoreninjeno in se začenja že v osnovni šoli s pozitivistično delitvijo
znanja na posamezne predmete. Tak koncept znanja je seveda osiromašen
(obravnavanje Homerja je denimo nesmiselno v izključno literarnem kontekstu,
brez sočasnega spoznavanja zgodovine in religije), a se čedalje bolj širi tudi
na univerze, kjer se denimo pri študiju zgodovine širi tematsko poučevanje.
Študentje se tako čedalje manj seznanjajo s celotno zgodovinsko pripovedjo,
temveč se osredotočajo na izbrano zgodovinsko (mikro)obdobje ali socialno
skupino, ki ga/jo nato secirajo do onemoglosti. Da takšen način preučevanja ne
more pripeljati do resničnega razumevanja, kar je končno bistvo zgodovinskega
raziskovanja, je povsem jasno. 
Katoličani moramo torej
predstaviti svoj koncept znanja in način razmišljanja, ki je mnogo širši kot
sodobno abstraktno-logično mišljenje (čeprav tega seveda ne izključuje). Spričo
neugodnega javnega prostora, prežetega s tehnicistično paradigmo, bi se moralo
to začeti predvsem v družini, nujno pa se zdi tudi nadaljnje ustanavljanje
zasebnih šol, ki bodo znale posredovati resnično humanistično izobrazbo. Kot
zgled nam lahko služijo ZDA, kjer čedalje več staršev svoje otroke šola doma,
obstaja pa tudi mreža visoko kakovostnih institucij visokega šolstva, ki
študentom nudi klasično humanistično izobrazbo. Seveda ne smemo pričakovati, da
bo klasični koncept mišljenja v bližnji prihodnosti znova postal večinsko
sprejet, a na daljši rok se zdi ponovna uveljavitev slednjega spričo njegovih
inherentnih prednosti skorajda nujna.