Kakšen je pomen tradicionalne latinske maše? – Radio Ognjišče

Včeraj, v nedeljo 9. avgusta, je Radio Ognjišče na svoji spletni strani objavil spodnji članek, ki povzema skoraj enourno pogovorno oddajo o latinski sveti maši. Članek prilagamo spodaj, oddajo pa najdete v njihovem avdio arhivu.

Kakšen je pomen tradicionalne latinske maše?
Oddajo Iz življenja vesoljne Cerkve smo danes
posvetili tradicionalni latinski maši, ki je ponovni razcvet dožilea po
letu 2007, ko je papež Benedikt XVI. izdal dokument vrste motu proprio z
naslovom Summorum Pontificum. Ob tem je omenjeni mašni obred razglasil
za izredno obliko enega rimskega obreda, ki odtlej kot notranje povezana
celota obstaja v dveh oblikah, redni (po misalu iz 1969) in izredni
(po misalu iz 1962).


Opredelitev in zgodovina


Poljudni naziv »tradicionalna latinska maša« označuje sveto mašno
daritev po rimskem obredu katoliške Cerkve, kakor se je z razmeroma
majhnimi postopnimi spremembami obhajala od časa svetega papeža Gregorja
Velikega (konec 6. stoletja) do izdaje novega rimskega misala pod
blaženim papežem Pavlom VI. leta 1969. Svojo končno kodifikacijo je
tradicionalna latinska maša dobila po tridentinskem koncilu, in sicer z
misalom svetega papeža Pija V. leta 1570. Do zadnje izdaje ali redakcije
Pijevega misala je prišlo leta 1962 pod svetim papežem Janezom XXIII.
Vse do globljih liturgičnih sprememb po drugem vatikanskem koncilu je
omenjena maša predstavljala najbolj razširjen obred v katoliški Cerkvi.


Tradicionalna latinska maša uradno ni bila nikoli ukinjena oziroma v
celoti zamenjana z novim obredom. Poleg tega se je tradicionalni mašni
obred po zadnjem koncilu kljub omejitvam še vedno obhajal. Svoj ponovni
razcvet je doživel v zadnjem obdobju, natančneje po letu 2007, ko je
papež Benedikt XVI. izdal dokument vrste motu proprio z naslovom
Summorum Pontificum. V njem je razjasnil nekatere nesporazume o
tradicionalni maši, odpravil pretekle omejitve za njeno obhajanje,
potrdil dejstvo, da ta ni bila nikoli ukinjena ter jo povzdignil v
pravico vseh vernikov in duhovnikov rimskega dela katoliške Cerkve. Ob
tem je omenjeni mašni obred razglasil za izredno obliko enega rimskega
obreda, ki odtlej kot notranje povezana celota obstaja v dveh oblikah,
redni (po misalu iz 1969) in izredni (po misalu iz 1962). Izpostavil je
tudi prepričanje, da predstavlja izredna oblika rimskega obreda
bogastvo za celotno katoliško Cerkev oziroma spodbuja duhovno koristno
dopolnjevanje med »starim« in »novim«.


Tradicionalni rimski obred je stoletja deloval kot srce katoliške
Evrope in predstavljal duhovni temelj vrste svetnikov širom sveta.
Tradicionalna latinska maša slehernemu sodobnemu verniku omogoča dostop
do brezčasnega občestva z duhovnimi velikani, ki so od te maše živeli,
kot denimo s sv. Dominikom Saviem, sv. Terezijo iz Lisieuxa ali z našim
bl. Alojzijem Grozdetom. To mašo so darovali številni sveti duhovniki,
kot denimo Ignacij Lojolski in Frančišek Saleški, med nami bližjimi pa
denimo Anton Martin Slomšek in Alojzije Stepinac. Izhajajoč iz tega, je
po besedah papeža Benedikta potrebno tradicionalnemu rimskemu obredu
»zaradi njegove častitljive in starodavne uporabe izkazovati dolžno
spoštovanje« (Summorum Pontificum, čl. 1). Temu se pridružuje tudi
naslednja misel: »Kar je bilo za prejšnje rodove sveto, tudi za nas
ostaja sveto in pomembno ter se ne more naenkrat povsem prepovedati ali
celo razglasiti za škodljivo.« (iz spremnega pisma k Summorum
Pontificum)


Značilnosti tradicionalnega obreda


Kljub okvirni kontinuiteti nove oblike rimskega obreda s
tradicionalno, ki jo izkazujeta zlasti razvrstitev in duhovna vsebina
mašnih delov, med obema oblikama vendarle obstajajo vidne razlike. Med
njimi je vredno našteti naslednje:


Tradicionalna maša poteka skoraj izključno v latinskem jeziku. Berilo
in evangelij se lahko bereta tudi v ljudskem jeziku. Ljudski jezik je v
celoti pridržan zgolj pridigi. Latinski jezik velja za simbol
združenosti vseh vernikov rimske Cerkve. Ne pripada namreč posameznemu
narodu, temveč je skupen vsem. Poleg tega kot »mrtvi« jezik opravlja
nalogo stabilnega in neoporečnega ohranjevalca nauka.


Duhovnik je skupaj z ljudstvom usmerjen v isto smer, to je proti
oltarju oziroma v smer liturgičnega vzhoda (ad orientem). Med mašo se
sicer večkrat obrne proti ljudstvu, da bi ga povabil k skupni molitvi
ali mu podelil blagoslov. Oltar je prispodoba tako Kalvarije kot tudi
nebeškega prestola. Skupna usmeritev proti oltarju spodbuja
osredotočenost na Boga in simbolizira pričakovanje njegovega drugega
prihoda, ko se bo pojavil kakor »vzhajajoče sonce z vzhoda«.


– Številne molitve – med njimi osrednjo, to je evharistično – duhovnik izgovarja tiho.


– Molitve tradicionalnega obreda bolj kakor nove poudarjajo grešnost človeka, potrebnost odpuščanja in moč božjega usmiljenja.


– Na splošno je izpostavljen žrtveni vidik svete maše. V tem oziru je
maša nekrvavo ponavzočenje Kristusove žrtve Očetu na Kalvariji.


– Pomembna je zlasti vernikova individualna kontemplacija, manj občestveno sodelovanje.


– Pri tradicionalni maši je strežnik hkrati predstavnik ljudstva, ki
namesto njega odgovarja duhovniku. Odgovarjanje posameznega vernika
duhovniku je namreč izbirno, ne obvezno.


– Sveto obhajilo se prejema kleče in na usta. Stoje in na usta le v
primeru, če je obhajanec bolan ali ostarel. Obhajilo kleče in na usta je
vidni izraz čaščenja, izvirajočega iz notranjega priznavanja resnične
prisotnosti Boga v evharističnem kruhu. Poleg tega simbolizira duhovno
otroštvo vernikov v odnosu do Boga, ki jih hrani s svojim telesom.


– Pri tradicionalnem obredu je na splošno več klečanja kot pri novem:
od začetka maše do »Glorije«, od »Sanctus« do konca evharistične
molitve in od »Agnus Dei« do molitve po obhajilu. Iz spoštovanja do
božjega Sina je potrebno poklekniti ob omembi Kristusovega učlovečenja v
obrazcu veroizpovedi in v zadnjem evangeliju (Jn 1,1–18).


– Tudi v primeru obhajanja slovesne maše ostajajo predpisani daljši
trenutki popolne tišine, da se tako omogoči premišljevanje o najsvetejši
Skrivnosti, ki se žrtvuje na oltarju.


– Pri tradicionalni maši se izvaja izključno sakralna glasba, to je
gregorijanski koral, klasično polifonično petje ali ustrezne ljudske
cerkvene pesmi. Med inštrumenti so dovoljene zgolj orgle.


– Pri tradicionalni maši ni somaševanja, strežnikov ženskega spola,
laiških bralcev, niti izrednih delivcev obhajila. Obhajilo deli zgolj
duhovnik ali diakon.


– Tradicionalna latinska maša se uradno deli v različne stopnje, ki vsebujejo različen delež slovesnosti:


Tiha ali brana maša (missa lecta). Pri njej duhovnik zgolj govori.
Duhovniku pomagata dva strežnika, lahko tudi le eden. Ko tovrstno mašo
spremlja petje (ljudsko ali zborovsko), se ta imenuje peta tiha maša.


Peta maša (missa cantata). Pri njej duhovnik določene mašne dele
poje, s petjem mu odgovarja zbor. Pri peti maši navadno pomagajo štirje
strežniki – dva akolita (strežnika s svečo), kadilničar in ceremonijer.


Slovesna maša (missa solemnis). Poleg strežnikov duhovniku pomagata
diakon in subdiakon. Večina mašnih delov je peta, pogosta je uporaba
kadilnice. Slovesna maša predstavlja osrednjo in referenčno stopnjo
tradicionalnega obreda, saj sta nižji stopnji (tiha in peta maša) zaradi
odsotnosti nekaterih prvin obredno skromnejši.


Pontifikalna ali škofovska maša (missa pontificalis). Gre za slovesno
mašo, ki jo daruje škof. Pomagajo mu diakon, subdiakon, ceremonier,
kadilničar in številni strežniki. Pontifikalna maša je najslovesnejša
stopnja tradicionalnega obreda. Najslovesnejša med najslovesnejšimi je
vsekakor pontifikalna maša, ki jo daruje prvi med škofi, to je papež.


Pomen tradicionalne latinske maše


Kakor vsak mašni obred znotraj katoliške Cerkve, tudi tradicionalni
rimski obred izraža svojske poudarke oziroma lasten duhovni slog.
Tradicionalni obred v prvi vrsti sporoča naslednje: ker je sveta maša
središče krščanskega življenja, pri kateri je s telesom in krvjo
resnično navzoč božji Sin, mora biti ta ovenčana z dostojanstvom, redom,
bogastvom simbolov in kontemplacijo, ki je usmerjena k Bogu samemu,
pravemu »akterju« vsake maše. Slednja na tak način ni človeško dejanje,
ki bi bilo odvisno od spreminjajočih se posvetnih okusov, temveč dejanje
božjega Sina za odrešenje človeštva vseh časov. Podreditev strogim
rubrikam je namreč simbol kristjanove voljne podreditve Kristusu,
pravemu odrešeniku in vzorniku, ki po Svetem Duhu deluje v svoji Cerkvi.


Od tod se spodbujanje in širjenje tradicionalnega rimskega obreda
nikakor ne more razlagati kot izraz nasprotovanja drugemu vatikanskemu
koncilu, temveč – v duhu Benediktovega Summorum Pontificum – kot
legitimno prizadevanje za posredovanje določenega bogastva katoliške
Cerkve prihodnjim rodovom in s tem tudi prizadevanje za globlje
razumevanje novega obreda. Tradicionalna latinska maša tako ne more biti
vzrok za nelagodje, temveč je lahko edinole priložnost za krepitev vere
in rast Cerkve. Krepitev in rast pa nista daleč: tradicionalna latinska
maša ja namreč posebej pri srcu mladim, ki so jo, zahvaljujoč Benediktu
XVI., na novo odkrili in jo kot eno izmed sestavin nove evangelizacije
zavzeto predstavljajo tudi s pomočjo sodobnih sredstev obveščanja.