O biblijskih farizejih in sodobnih farizejih Zahoda


Večina današnjih spletnih
in publicističnih polemik med katoliki se navadno konča s čustveno zaznamovanim
pisanjem o farizejih. Gre za napadanje lastnih nasprotnikov s slabšalno oznako
»farizej«, kar predstavlja nekakšno vzporednico prav tako slabšalne oznake
»fašist«, ki se pojavlja v posvetnih političnih komentarjih. Sodeč po
izrazoslovju današnjih polemik med samimi katoliškimi verniki na Zahodu, se
oznaka »farizej« najpogosteje nanaša na tiste, ki si prizadevajo za obrambo
pravovernega cerkvenega nauka in dosledno molitveno-liturgično prakso. Toda ali
je tovrstna raba besede »farizej« res upravičena? Ali je sploh povezana z držo
prvotnih, biblijskih farizejev, o katerih govori Jezus Kristus? Se morda
sodobni posnemovalci farizejev v resnici nahajajo povsem drugje? Mar niso
farizeji v temelju tisti, ki ovirajo evangelizacijo oziroma sprejetje Resnice,
tisti, ki nasprotujejo božji avtoriteti in se sklicujejo na lastne človeške poglede,
to je »politično korektnost« lastnega časa?
Dejstvo je, da je Kristus
v času svojega javnega delovanja večkrat javno grajal mišljenje in početje
farizejev, pripadnikov posebne struje ali stranke tedanjega judovstva. Farizeji
so zanj predstavljali nadležno oviro pri uresničevanju poslanstva, ki mu ga je
poveril njegov nebeški Oče. Nadležnost farizejev je svoj vrhunec dosegla v
naklepnem umoru nedolžne osebe Jezusa Kristusa, kar je posledično pomenilo
zločin nad božjim načrtom za odrešenje človeštva. Toda zakaj je Kristus farizeje
grajal že od samega začetka? Kaj je bila njihova zmota? Jih je res grajal
preprosto zato, ker so želeli spoštovati izročilo, zapovedi in pravila?
Nikakor! Izročilo, zapovedi in pravila niso bili predmet graje. Kristus je
farizeje v bistvu grajal zato, ker so ustvarjali proti božji ljubezni uperjene
ovire z vsiljevanjem lastnih izmišljenih pravil in pogledov, ki niso imeli podlage
v božjepravnem izročilu. Farizeji so bili deležni graje zato, ker so ljudi
ograjevali od milostnih posegov Boga. Početje farizejev je bilo s Kristusovega
zornega kota še posebej nevarno, saj so se ti sklicevali na avtoriteto nad
ljudskimi množicami in tako svoj družbeni vpliv uporabljali za nastopanje proti
božjemu načrtu, o čemer nazorno pričuje naslednji odlomek iz Evangelija po
svetem Mateju:
Tedaj
so prišli k Jezusu iz Jeruzalema farizeji in pismouki in so rekli:
»Zakaj tvoji učenci prestopajo
izročilo starih? Ne umivajo si namreč rok, kadar jedo.«
Odgovoril je in jim rekel: »Zakaj pa
vi prestopate Božjo zapoved zaradi svojega izročila? Bog je namreč rekel:
Spoštuj očeta in mater in Kdor
preklinja očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo.
Vi pa
pravite: ›Kdor reče očetu ali materi: To, s čimer bi ti lahko koristil, je dar,
temu ni
treba več spoštovati svojega očeta.‹
Tako ste razveljavili Božjo besedo zaradi svojega
izročila.
Hinavci! Dobro je prerokoval o vas Izaija, ko je
rekel:
»To ljudstvo me
časti z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene.
Toda zaman mi izkazujejo čast, ker kot
nauke učijo človeške zapovedi.«
(Mt 19,1–9)
Navedeni
odlomek je le eden izmed poučnih dokazov, v skladu s katerim postane jasno, da
izročilo, zapovedi in pravila sama po sebi niso nikakršna težava. Konec koncev
je Kristus dejal tudi naslednje: »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo
ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel.«
(Mt 5,17) Še
več, svoje učence je izrecno svaril pred grešnim prelamljanjem izročene Postave:
»Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako
ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in
učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu.«
(Mt 5,19) Podobno je
naročal tudi apostol Pavel: »Zato, bratje, stojte trdno in se držite
izročil, o katerih vas je poučila bodisi naša beseda bodisi naše pismo.«
(2
Tes 2,15)
Glede
na to, da Kristus farizejev ni grajal zaradi spoštovanja izročila kot takega,
temveč zaradi namernega oviranja odnosa z Bogom oziroma poudarjanja samoljubne
človeške avtoritete na račun božje, je vredno razmisliti o tem, kdo so tisti,
ki se v sodobnem času obnašajo kot farizeji, kdo so tisti, ki ostalim ovirajo
dostop do Boga, zanikujoč pravo vero Cerkve na račun trenutno všečnih človeških
mnenj. Zamislimo si naslednje primere iz življenja sodobne Cerkve na Zahodu,
poskušajmo se vanje vživeti in naposled razkrinkati farizejsko držo:
Župnik ponuja zakrament svete spovedi samo enkrat v
tednu, pol ure pred nedeljsko sveto mašo in prejemanje tega zakramenta na noben
način ne spodbuja, izgovarjajoč se na lastno preobremenjenost, še raje pa na
brezbrižnost ljudi ali »zastarelost« prakse spovedovanja.
Prošnje vernikov za ponovno uvedbo tradicionalnih latinskih
koralnih ali vsaj ljudskih napevov pri svetih mašah so pogosto zavrnjene z
očitki o »elitizmu«, nepotrebnem »mučenju« župnijskega zbora in obrabljeno
krilatico, da je tako ali tako najpomembnejše, kaj kdo nosi »v srcu«, in da so
zunanja znamenja svečanosti ali pobožnosti zgolj neiskreno »razkazovanje«, ki
nasprotujejo »pridobitvam koncila«. Tovrstni očitki postanejo še ostrejših ob
omembi želje po občasnih svetih mašah v klasičnem latinskem obredu oziroma
izredni obliki rimskega obreda.
Neprestano zagovarjanje obhajila za civilno vnovič
poročene ločence in posledično zavračanje pristnega nauka Cerkve o potrebnem
notranjem stanju milosti za prejem obhajila, ki naj bi bil po novem »zastarel«
odraz »izključevanja« drugačnih.
Duhovnik, ki iz čuta za dolžnost v skladu s cerkvenim
pravom upravičeno odreče obhajilo javnim zagovornikom splava ali javno sodomitskim
»parom«, velikokrat tvega hitro premestitev na materialno slabšo župnijo in je
ob tem deležen obtožb o pomanjkanju »pastoralnega takta« ali »usmiljenja«.
Župnik, ki želi poživiti adoracijo Najsvetejšega in
gojiti molitev rožnega venca v svoji župniji, je tako od vernikov kot tudi
svojih duhovniških sobratov pogosto zasmehovan kot »prekomerno kontemplativen«
ali »za časom« in s pomanjkljivim občutkom »za revne in obrobne«. 
V
vsakem izmed navedenih primerov so ljudje oropani nadvse dragocene resnice in
lepote, ki se nahaja v Kristusu in njegovi Cerkvi. Odreka se jim možnost
ozdravitve in sprave, ki sta temelj iskrenega odnosa z Bogom. To odrekanje se
napaja v geslu o »času prilagodljivi veri«, poteka znotraj prepričanja, da
stvari dandanes »potekajo samo tako in nič drugače«. Prav to odrekanje v imenu
»prilagodljivosti« je tisto malikovano človeško izročilo naše dobe! Sodobni
farizeji so torej tisti, ki jih moti pristni nauk Cerkve, ki zmanjšujejo pomen
zakramentov in molitve, ki ne prenesejo urejenosti in estetike obredja, ki
zanikajo obstoj in posledice greha, ki sleherno človekovo obnašanje presojajo v
luči relativnosti in prijaznosti brez meja. Tovrstni prijemi sodobnih farizejev
so zadnjih štirideset let tako zelo domači med večino prakticirajočih
katolikov, da jih ti nič več ne prepoznavajo kot napačne oziroma po svojem
bistvu farizejske. Paradoksalno je, da se zagovorniki tovrstnih prijemov
venomer sklicujejo na njihovo »učinkovitost za sodobni čas«, medtem ko se
zadnjih štirideset let cerkve vztrajno praznijo. Niti sodobni farizeji niti
večina katolikov se na žalost ne zaveda, da so prav tovrstni prijemi eden izmed
resnejših razlogov za odpad od Boga in še posebej pereče pomanjkanje dejavnih
moških v Cerkvi. Še bolj žalostno pa je, da sodobni farizeji večinsko
obvladujejo župnije in škofije, vodijo semenišča in teološke fakultete, ki jim
služijo kot orodja za širitev »času primernih« nazorov. 
Kljub
nič kaj dobremu stanju je najpomembneje vztrajati. Vztrajati v molitvi, zgledu
in odločnih besedah. Greh je potrebno imenovati greh, krepost pa krepost.
Resnico je potrebno učiti in živeti, zmoto pa razkrivati in zavračati. Vsakega
človeka je v tem duhu potrebno pozvati k spreobrnitvi v katoliško vero, k
prihodu v eno in edino Kristusovo Cerkev! Zanikati greh in biti brezbrižen do
zmote bi namreč pomenilo, da posamezniku ne privoščimo odrešenja duše, pomenilo
bi odsotnost ljubezni do bližnjega, ki naj bi mu služili tako, da ga privedemo
čim bliže Bogu. Odvračanju od Boga, ki ga ponujajo sodobni farizeji, se je
mogoče učinkovito zoperstaviti vsaj na tri načine: z redno molitvijo, posluževanjem
zakramenta svete spovedi, udeleževanjem svetih maš in lepoto obredja; z dobrim
poznavanjem pristnega nauka Cerkve in njegovim pogumnim poučevanjem (tudi preko
spleta); z zglednim krščanskim življenjem, zlasti na področju vestnega
izpolnjevanja vsakdanjih dolžnosti, dobrodelnosti, dostojnega oblačenja,
čistosti in z duhovnostjo globoko prepletenega družinskega življenja.
Bodimo
pozorni na to, da je boj proti sodobnim farizejem po svojem bistvu »boj za« in
ne toliko »boj proti«. To je boj za rešitev duš! Cilj je privesti ljudi k Bogu,
predstavljajoč edinstvenost in lepoto odnosa z Gospodom, ki biva v oltarnem
Zakramentu in se po nadaljevanju apostolskega izročila razkriva v svoji
katoliški Cerkvi. Gre za vero, ki je odprta sleherni osebi, a istočasno ne
relativizira vsakršnega obnašanja. Gre za vero, po kateri deluje neskončno
usmiljenje Boga, a istočasno ne predvideva izigravanja božjega usmiljenja z
zavestnim prelamljanjem zapovedi. Gre za vero, ki vsem ponuja odrešenje in
večno življenje, a istočasno terja priznanje Kristusa za Odrešenika in
sprejetje Cerkve kot Kristusovega skrivnostnega telesa na zemlji. Gre za vero,
ki ne zavrača nobenega jezika, kulture ali starostne skupine, a istočasno kot zunanji
izraz edinosti v Bogu in notranje pobožnosti zahteva urejeno liturgijo in
postopno grajenje na temelju preteklih dobrih zgledov. 
Pustimo
ob strani človeške časovno omejene prijeme sodobnih farizejev in se v sedanjem
času ponosno oprimimo živega izročila Cerkve ter ga na svež način ponesimo
naprej. S tradicionalno latinsko mašo vred.