Strup in protistrup – o ateističnem komnunizmu (2.del)


V prvem delu smo si že
ogledali nekatere značilnosti ateističnega komunizma in njegovo aktualnost.
Sedaj pa bomo natančneje spoznali sijajno papeško analizo omenjene ideologije,
ki je bila predstavljena v okrožnici Divini
redemptoris
leta 1937. Na tem mestu velja opozoriti, da papež Pij XI. ni
jasno obsodil le komunistične, kot se danes v šolah običajno omenja, temveč
tudi fašistično oz. nacistično ideologijo. To je jasno zapisal v okrožnicah Mit brennender Sorge (Z gorečo skrbjo), ki govori o položaju
katoliške Cerkve v Nemčiji ter Non
abbiamo bisogno
(Nimamo potrebe),
ki obravnava družbeno stanje in napade na Cerkev v fašistični Italiji. Omenjeni
encikliki nista predmet obravnave tega prispevka, a vsaj za njun obstoj bi vsekakor
moral vedeti vsak katoličan.
Poleg prevoda najbolj
relevantnih delov same enciklike bomo le-te tudi na kratko komentirali(komentarji so obarvani).
Začeli bomo s
predstavitvijo nekaterih temeljnih značilnosti komunizma in njegovega
svetovnega nazora – materialističnega evolucionizma.
Lažni ideal
Komunizem
v sebi v veliki meri skriva (podobno kot številne ostale podobne ideologije
preteklosti) lažno odrešenjsko idejo. Lažni ideal pravičnosti, enakosti in
bratstva v človeškem delu preveva ves njegov nauk in delovanje z neke vrsto
misticizma, ki z navdušeno močjo k sebi priteguje in
zasužnjuje ljudske množice. To so lahko v naši dobi dogaja še toliko lažje, ker
se svet, v katerem živimo, zaradi nepravične razdelitve dobrin  nahaja v veliki revščini in bedi. Opozoriti je treba tudi na to, da vsem lažnim ideologijam
plodna tla za njihov razvoj ponuja resnična nepravičnost, resnična beda in
pomanjkanje pri velikem delu človeštva.
Evolucionistični komunizem Karla
Marxa
Na tem mestu je smiselno pripomniti, da je znanstvena naravoslovna
teorija evolucije morda pravilna – naj si bo pravilna ali napačna, sama po sebi
še ni nezdružljiva s katoliško vero. To pa ne velja za neznanstveni
evolucionizem, ki nenehni samorazvoj materije razglaša za edini princip razvoja
sveta in življenja.
Ideja
komunizma temelji, čeprav jo pogosto prekrivajo številne zapeljujoče olepšave,
na Marxovi doktrini dialektičnega in historičnega materializma, katerega edino
pravilno interpretacijo si lastijo boljševistični teoretiki. Danes se sicer imenujejo drugače, boljševizem je v tem
primeru zares mrtev. Toda če se še danes številni z nostalgijo ozirajo v čase
Sovjetske zveze in Jugoslavije, komunistična ideja že čisto pavšalno gledano ne
more biti mrtva.
Po doktrini historičnega materializma obstaja le ena
resničnost, namreč materija, katere slepe sile so privedle do nastanka rastlin,
živali in končno človeka. Tudi človeška družba je torej le ena izmed oblik
taiste materije, ki se je razvila po prej opisani smeri in se po neizbežni
nujnosti nahaja v stalnem boju slepih sil, ki težijo h končni sintezi –
brezrazredni družbi. Jasno je, da v takem sistemu ni prostora za idejo Boga, da
ni razlike med materijo in idejo, med dušo in telesom, da življenje po smrti ne
obstaja in da torej ni upanja za novo življenje. Sklicujoč se na dialektični
vidik materializma, komunisti trdijo, da lahko človek pospeši ta boj, ki pelje
družbo k njeni nujni sintezi. To je osrednja misel –
če boj pelje svet k končni sintezi, so v tem boju dovoljena vsa sredstva.
»Želite totalno vojno?« To geslo ne odmeva le iz zvočnikov nacistov oz.
nacionalsocialistov. Koncept »latentnega nasilja«, ki so ga propagirali in ga
še propagirajo številni neomarksistični in ostali sociologi (berimo samo Foucaulta!),
trobi v isti rog: če stalno vlada stanje latentnega nasilja, potem ni več treba
utemeljevati prehoda k pravemu nasilju, terorizmu, saj je to le odgovor nanj
oz. obramba. Pripravljenost komunistov in ostalih pripadnikov derivatov
komunistične ideje za nasilje v vseh oblikah nas torej ne sme presenetiti – je
le logična posledica komunističnega »Weltanschauung«.
Prav zato si
komunisti prizadevajo poudarjati razredne antagonizme. Tako razredni boj z vsem
sovraštvom in nasiljem postaja neke vrste »križarski pohod« v službi družbenega
napredka. Vse ostale družbene sile, ki se temu sistematičnemu nasilju upirajo,
pa morajo biti uničene kot sovražnice človeškega rodu.