O duhovnem boju in nujnosti pridiganja o njem


Vsak starodavni molitvenik ali
priročnik za poglabljanje vere je bil sestavljen tako, da je vseboval vsaj eno
poglavje, posvečeno resničnosti duhovnega boja (lat. pugna spiritualis) v
kristjanovem vsakdanjiku. Duhovni boj se po eni strani navezuje na številne
evangeljske omembe o skušnjavah oziroma delovanju hudega duha, po drugi pa na
dejstvo intenzivnega, napornega dela oziroma notranjega boja pri uresničevanju
resnično pobožnega in krepostnega življenja. V zadnjih petdesetih letih je tematika duhovnega boja skorajda izginila
iz katoliške literature, nedeljskih pridig in oddaj
, saj je v luči
izkrivljenega pojmovanja ljubezni (enačenje ljubezni s čustvi in ugodjem)
postala domnevno odvečna, celo zastarela. Prevladujoča sodobna katoliška vera
je potemtakem ozko osredotočena na vidik tolažbe in božje nežnosti, pozablja pa
na celovit pogled, ki vključuje tudi
strmo pot Golgote, to je človekovo združevanje s Kristusovim trpljenjem,
ovenčanim z vstajenjem.
Hoja za Kristusom je na splošno resda lepa, a svojo
lepoto v globljem smislu razširja tudi na težje in neizogibne trenutke,
trenutke boja. Brez trpljenja namreč ni vstajenja, brez boja pa se ljubezen do
Boga in bližnjega izpridi v skupek sladkih besed.
Prvi korak, ki sploh omogoča resno hojo za Kristusom, je priznanje
lastne grešnosti in jasno zavedanje, da niti pri ljudeh niti v stvarstvu ni
mogoče najti popolnosti.
Popoln je samo Bog. Greh je skrivnostna v človeka
vsajena razsežnost, ki povzroča trpljenje, ker nas notranje prazni in izčrpava
oziroma oddaljuje od Boga in bližnjega. Drugi
korak, h kateremu nas kliče Kristus, je boj proti lastnemu in skupnostnemu grehu
,
kar pomeni proti vzroku lastnega in skupnostnega trpljenja. Pri tem je človeški
trud nujen, vendar v sodelovanju z božjo milostjo. Bog nam po zmagi na križu
svojo milost v temelju izkazuje na dva načina: z desetimi zapovedmi, ki nas
varujejo pred lastno samovoljo, in neposredno pomočjo za njihovo izpolnjevanje
v združenosti z njim, predvsem po zakramentih svete Evharistije in sprave.
Zavedanje grešnosti in bojevanje proti grehu (tako z besednim opozarjanjem kot
zakramenti in lastnim trudom) je na žalost v prevladujoči sodobni katoliški
miselnosti zavrnjeno kot »strašenje« ali »obsojanje«. Če bi bil duhovni boj
resnično v domeni teh dveh pojmov, bi bilo »strašenje« že samo Kristusovo
omenjanje skušnjav, hudega duha in pekla, »obsojanje« pa že samo Kristusovo
potrjevanje desetih zapovedi, katerih kršitev ne predstavlja prelamljanje
kakega neživljenjsko krutega zakona, temveč zanikanje božje ljubezni in s tem
nezaupanje v njegovo milost, ki človeka dviga iz prestopkov in porazov. Vztrajanje pri drugem koraku, to je
duhovnem boju, se zaključi s tretjim korakom, ki je priznanje Boga tudi kot
sodnika, kar pomeni priznanje neločljivosti med božjo ljubeznijo in
pravičnostjo.
Bog kot ljubeči in pravični sodnik zahteva od človeka jasne
izbire in opredelitve oziroma sprotno odločanje za Boga ali proti njem. Prav to
je tisto, kar po smrti odloča o končni postaji našega življenja – večna
blaženost v gledanju božje slave in naposled »vstajenje mesa« po zgledu
vstalega Kristusa ali večna smrt v nepremostljivi oddaljenosti od darovalca
življenja po zgledu Satana, prvega med padlimi angeli.
Iz omenjenega sledi, da vera kot pristen osebni in hkrati
skupnostni odnos z Bogom ne more biti omejena na pričakovanje neprestane
tolažbe ali govorjenje o nekakšni sanjavi ljubezni brez obveznosti, temveč
stoji in pade na trdni odločitvi za izpolnjevanje božjih zapovedi
, ki so
edino resno merilo ljubezni do Boga in bližnjega. Krščanstvo je bilo namreč od
svojih začetkov izrazito notranje bojevito. V tem duhu uči tudi cerkveni oče
sv. Avguštin, navezujoč se na apostola Pavla: »Venec zmage bo podeljen samo tistim, ki se bojujejo.« (De agone
christiano) Krščanstvo se ne začne in ne konča z begom od vsakdanjih tegob,
temveč z njihovim preobražanjem v božjo slavo, ki se izpolni v popolni nebeški
združenosti z Očetom. Podobno kot sv. Avguštin o duhovnem boju govori papež
Pavel VI.: »Mar nismo pogosto čutili
skušnjavo, naj verjamemo, da je prišel čas preoblikovati krščanstvo v nekaj
lahkega, ga narediti za nekaj udobnega, brez žrtev; ga prilagoditi lahkim in
modnim potem, ki so mu tuja, ki so poti življenja sveta? Kaj takega se ne sme
zgoditi! Krščansko življenje ne more spregledati križa: ni mogoče brez težkega
in velikega bremena dolžnosti… Če bi to poskušali odstraniti iz našega
življenja, bi ustvarjali iluzije in krščanstvo oslabili: spremenili bi ga v
mehkužno in udobno interpretacijo življenja.
« (nagovor 6. aprila 1966) Kdor
se odloči za krščanski boj, naj dobro ve, da je bil skušan tudi sam božji Sin,
ki se je hudičevim zankam oziroma cenenim čudežnim učinkom uprl z navidez
nesmiselno žrtvijo na križu, s tem pa pokazal, da se kakršnakoli bitka ali žrtev iz ljubezni in pravičnosti ne konča v
uničenju, ampak v zmagi.
Na poti življenja nam Bog kot najzanesljivejšo
popotnico podarja samega sebe, resnično navzočega v Evharistiji, svojo milost
nam posebej izkazuje še po zakramentu sprave in ostalih zakramentih, pa tudi s
sredstvi molitve, dobrodelnosti, odpovedi (mrtvičenja) in duhovnega branja. Ne bojmo se torej podati v boj! Gre za naše
zveličanje.
Gospod pravi: »Glejte:
jaz sem z vami vse dni do konca sveta.
« (Mt 28, 20).