Kristus je vstal! Vstanimo tudi mi!


Vstajenje 
Vstajenje se vrši proti večeru ali zgodaj zjutraj. Po hvalnicah duhovnik
obleče albo, štolo in večerni plašč (če je sam si namesto albe nadene roket),
leviti oblečejo bele ali zlate tunike. K božjem grobu gredo v sprevodu. Najprej
je kadilničar z dvema svetilcema, kler s prižganimi svečami, leviti in
duhovnik. Tu duhovnik pokadi Najsvetejše, prejme velum in vzame monštranco ter
se z njo obrne proti ljudstvu in trikrat zapoje Alleluia, vsakokrat malo višje. Pevci mu odgovarjajo, nato se začne
procesija med petjem: Jezus je od mrtvi
vstal
….. ali Zveličar gre iz groba….
ali Zveličar je vstal od smrti…. Ko
se vrnejo postavi duhovnik monštranco na glavni oltar in pokadi Najsvetejše.
Nato zapoje zahvalno pesem s prošnjo: Deus,
qui hodierna dei
…, zatem poje še antifono Raduj se, kraljica, vrstice in molitev
O Bog, ki si z vstajenjem
…. Nazadnje da blagoslov po rimskem obredu in
shrani Najsvetejše. Nato sledi slovesna sveta maša.[1][1] Prim.: Luskar, Anton 1944:
Obredni priročnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, str.: 302.