»Da in ne«: kdo smo in kaj nismo


Odkar obstaja, je blog Ad Dominum
v slovenskem katoliškem okolju požel veliko pozornosti. V tem času so se
pojavila tudi nekatera podtikanja in nesporazumi, ki so se izrazila bodisi na
svetovnem spletu in slovenski katoliški periodiki bodisi skozi osebne pogovore
z različnimi ljudmi.
Ker si pisci bloga (tako redni
kot občasni) želimo jasnosti in učinkovitega posredovanja informacij, smo se
odločili, da odgovorimo na najpogostejše dvome, povezane z našimi stališči in
željami.
Mati dobrega sveta – prosi za nas
 1. Ne zavračamo
  2. vatikanskega koncila!
  Priznavamo ga kot enaindvajsetega (in doslej
  zadnjega) izmed vesoljnih zborov, ki ga je sklicala in potrdila Sveta
  mater Cerkev. V skladu z njegovim namenom (pobudo papeža svetega Janeza
  XXIII.), vsebino uradnih odlokov in izjav, ki so izšli kot sklepi koncila,
  ter pojasnili papeža Benedikta XVI. ga razumemo kot dejanje kontinuitete s
  prejšnjim (tradicionalnim) naukom Cerkve, ki naj bi z novimi sredstvi
  doživel poživljeno predstavljanje in uresničevanje. Kar postavljamo pod
  vprašaj, se nanaša na občasno zamegljene in potencialno protislovne formulacije
  koncilskih dokumentov (opustitev nedvoumnega sholastičnega jezika),
  nevarne zaradi povzročanja nasprotujočih si interpretacij, občasno
  umanjkanje konkretnih določil, nevarno zaradi povzročanja samovoljnih
  rešitev, in predvsem številne pokoncilske poteze, ki so na račun
  zlorabljenega koncila v Cerkvi povzročile vsesplošno zmedo (zlasti pomanjkanje
  verskega znanja) in zmanjšanje pobožnosti na račun nekrščanskih humanističnih
  nazorov. Na kratko: težava ni (toliko) v koncilu, temveč v njegovih
  (nekatoliških) interpretacijah.
 1. Ne zavračamo
  misala Pavla VI. iz leta 1969!
  Priznavamo ga kot kodifikacijo povsem veljavnega
  in pravovernega mašnega obreda »latinskega« dela vesoljne Cerkve. Kar
  postavljamo pod vprašaj, je njegovo stanje v praksi, kjer zaradi
  nezadostne liturgične formacije mrgoli površnosti in celo zlorab, in
  njegova večkrat nejasna besedila, ki (skupaj z nezdravo teologijo in
  populizmom) lahko dajejo vtis zmanjševanja pomembnosti izvirnega greha in
  Kristusove realne navzočnosti v kruhu in vinu. Posebej zaskrbljujoči sta
  razširjeni zmoti, da je sveta maša namenjena dobremu počutju ljudi
  (namesto slavi Boga, udeležbi pri Kristusovi spravni žrtvi Bogu Očetu in
  posvečevanju vernikov) in njihovi sprotni »inovativnosti« (namesto
  spoštovanja liturgične discipline, ki omogoča neovirano podreditev božjemu
  delovanju, saj je sveta maša v svojem bistvu delo Boga in ne ljudi).
 1. Ne zahtevamo
  ukinitve misala Pavla VI. ali popolne vrnitve klasične rimske liturgije!

  Prvenstveno si želimo, da bi obe obliki enega in istega rimskega mašnega
  obreda (misal svetega Janeza XXIII. iz leta 1962 in Pavla VI. iz
  1969) sobivali na način svobodne dostopnosti vernikom in duhovnikom. Želimo
  si tudi, da bi bila klasična oblika dejansko vključena v izobraževanje za
  bogoslovce, ki bi tako sveto mašo znali darovati po obeh oblikah (v luči
  dokumentov Summorum pontificum
  iz 2007 in
  Universae Ecclesiae iz 2011).
  Takšno stališče ne more biti zgolj želja, temveč je predvsem spoštovanje
  uradnega stanja in priporočil, veljavnih v »latinskem« delu vesoljne
  Cerkve. Naše želje potemtakem niso uveljavljanje lastnih preferenc, temveč
  pričakovanje izpolnjevanja objektivnih dolžnosti, na katere se (na žalost)
  prevečkrat pozablja.
 1. Želimo
  delovati v duhu t. i. reforme reforme!
  Omenjena besedna zveza označuje
  zasebno stališče papeža Benedikta XVI. in nekaterih kardinalov ter
  predstavlja vse glasnejše gibanje v liturgični teologiji, ki se je
  izoblikovalo v zadnjem desetletju (v največji meri med mlajšo generacijo
  tako klerikov kot laikov). Dolgoročno se zavzemamo za prenovo misala Pavla
  VI., ki bi na vidnejši način združil značilnosti moderne in klasične
  rimske liturgije, ustvarjajoč večjo harmonijo med novostmi in tradicijo.
  »Reforma reforme« ali »reforma v kontinuiteti« črpa iz koncilske
  konstitucije Sacrosanctum Concilium.
  Ta je predvidevala manjše spremembe (in to v smeri poenostavljanja) ob
  upoštevanju organske rasti svete tradicije (pri čemer je vnovič potrdila
  latinščino kot uradni jezik Cerkve). Odnos med obema oblikama enega in
  istega rimskega mašnega obreda bi lahko (glede na želeno uresničitev »reforme
  reforme«) rešili s predpisi, da bi klasična oblika kot trajno bogastvo
  Cerkve živela dalje v določenih ustanovah ali skupnostih ali ob določenih
  priložnostih (npr. škofovskih mašah), sicer pa bi glavno mesto zavzela
  prenovljena (»reforma reforme«) liturgija Pavla VI.
Predstavljena razrešitev dvomov očitno kaže
na to, da blog Ad Dominum ni radikalen, ampak pravoverno tradicionalističen (torej
brez senzacionalnih odklonov).